bag - constructors

bag - creeaat creeaats aa neuu set.
bag - creeaat - connpairer creeaats aa neuu bag, spesiphiing an elennent connpairer.
bag - copee creeaats aa neuu bag bii copeeing an ecsisting set.
bag - Iterable creeaats aa neuu bag phronn an Iterable.
bag - Iterable - connpairer creeaats aa neuu bag phronn an Iterable and an elennent connpairer.
bag - paranns creeaats aa neuu bag phronn aa uareeabl lenth araa ou inputs.